Polish (Poland)English (United Kingdom)Español(Spanish Formal International)
Działalność

 • Nieuczciwa konkurencja

  W sferze nieuczciwej konkurencji prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - prowadzenia w imieniu dostawców postępowań sądowych i polubownych zmierzających do odzyskania nienależnie pobranych przez sieci handlowe tzw.: „opłat półkowych”,
  • - prowadzenia w imieniu dostawców negocjacji ugodowych z sieciami handlowymi,
  • - opiniowania umów z sieciami handlowymi,
  • - udzielania porad prawnych w zakresie problematyki związanej we współpracą z sieciami handlowymi
 • Zamówienia Publiczne

  W sferze zamówień publicznych, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - wykonywania doradztwa dotyczącego interpretacji przepisów Prawa Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz Krajowej Izby Odwoławczej,
  • - kompleksowej obsługi prawnej procedur udzielania zamówień publicznych
  • - prowadzenie postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądowych postępowań skargowych,
  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów o udzielenie zamówienia publicznego.


 • Technologie informatyczne

  W sferze informatyki, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów związanych z opracowaniem, utrzymaniem oraz zbywaniem i udostępnianiem do korzystania produktów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych, umów SLA (umowy o utrzymanie i systematyczne poprawianie poziomu jakości systemu informatycznego) oraz umów na portale internetowe,
  • - realizowania, od strony prawnej, przedsięwzięć prowadzących do outsoursowania usług informatycznych,
  • - tworzenia regulaminów internetowych


 • Energetyka

  W sferze energetyki, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów związanych z dostawą i dystrybucją energii;
  • - tworzenia umów o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci energetycznych;
  • - wykonywania kompleksowej obsługa inwestycji z zakresu energetyki wodnej, wiatrowej i bioenergetyki
  • - wykonywania doradztwa dotyczącego zgodności działań przedsiębiorstw energetycznych z przepisami prawa energetycznego


 • Budownictwo

  W sferze budownictwa, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - prowadzenia postępowań zmierzających do uzyskania niezbędnych dla podjęcia lub kontynuowania procesu budowy decyzji administracyjnych
  • - wykonywania doradztwa dotyczącego zgodności rozwiązań projektowych i inżynierskich z prawem budowlanym
  • - tworzenia umów przyłączeniowych na wszelkiego rodzaju media.
  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów o roboty budowlane (realizację inwestycji pod klucz, generalne wykonawstwo, wykonawstwo, podwykonawstwo).


 • Działalność Deweloperska

  W sferze działalności deweloperskiej, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - dokonywania wszechstronnych i szczegółowych analiz stanu prawnego nieruchomości stanowiących przedmiot działań deweloperskich, obejmujących ich status wieczysto-księgowy, ewidencyjny, planistyczny i środowiskowy,
  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów na sprzedaż lokali w systemie deweloperskim, w tym – umów przedwstępnych i umów finalnych,
  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów na realizację inwestycji deweloperskich (prace projektowe, generalne wykonawstwo, roboty budowlane, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, pośrednictwo w nabywaniu nieruchomości i zbywaniu lokali),
  • - przeprowadzania analiz umów deweloperskich pod kątem ich zgodności z przepisami o ochronie konsumentów.


 • Tworzenie i Restrukturyzacja Spółek

  W sferze tworzenia i restrukturyzacji spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych,  prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - wykonywania doradztwa o wyborze rodzaju spółki, najlepiej dostosowanej do projektowanej działalności gospodarczej lub biznesowych uzgodnień pomiędzy wspólnikami, jak również – zrestrukturyzowania w tym celu spółki już istniejącej,
  • - wykonywania kompleksowych audytów prawnych spółek,
  • - projektowania i realizowania procedur prowadzących do utworzenia spółki, oraz - wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym – łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek),
  • - tworzenia struktur holdingowych.


 • Autorskie Prawa Majątkowe

  W sferze autorskich praw majątkowych, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - wykonywania doradztwa dotyczącego rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, związanych z poszczególnymi przejawami twórczości (literackiej, naukowej, medialnej, filmowej, architektonicznej, informatycznej),
  • - reprezentowania twórców wobec osób i firm naruszających ich autorskie prawa majątkowe,
  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów lub zezwalających na ich wykorzystywanie (umowy licencyjne, sublicencyjne)


 • Obrót Nieruchomościami

  W sferze obrotu nieruchomościami, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  • - dokonywania wszechstronnych i szczegółowych analiz stanu prawnego nieruchomości, obejmujących ich status wieczysto-księgowy, ewidencyjny, planistyczny i środowiskowy,
  • - przeprowadzania postępowań wieczysto-księgowych i administracyjnych, aktualizujących stan prawny nieruchomości,
  • - tworzenia wszelkiego rodzaju umów sprzedaży i kupna nieruchomości, zarówno przedwstępnych, jak i finalnych, a także – umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz wnoszenia ich aportem do spółki.
 • Rolnictwo

  W sferze rolnictwa, prawnicy Kancelarii dysponują szczególnie cennymi doświadczeniami w zakresie:

  - obsługi prawnej transakcji nabywania i restrukturyzacji wielkoobszarowych gospodarstw rolnych,
  - obrotu nieruchomościami rolnymi,
  - prowadzenia postępować związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnych w rolnictwie,
  - reprezentacji wobec agencji rolnych (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego),
  - kompleksowej obsługi przedsiębiorstw z otoczenia rolnictwa, w szczególności zajmujących się obrotem środkami ochrony roślin, nawozami i materiałem siewnym.

 • Nieuczciwa konkurencja
 • Zamówienia Publiczne
 • Technologie informatyczne
 • Energetyka
 • Budownictwo
 • Działalność Deweloperska
 • Tworzenie i Restrukturyzacja Spółek
 • Autorskie Prawa Majątkowe
 • Obrót Nieruchomościami
 • Rolnictwo

 

Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
ul. Stągiewna 12/2 Gdańsk 80-750; tel.+48 58 3003 999; tel.+48 58 305 35 19; fax + 48 58 305 34 85
KRS Nr 000137550
prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsku - Północ w Gdańsku.